python中函数默认值使用注意点详解

当在函数中定义默认值时,值初始化只会进行一次,就是执行到def methodname时执行。看下面代码:

from datetime import datetime
 
def test(t=datetime.today()):
 print t
 
if __name__ == "__main__":
 test()
 test() 

两次方法调用输出的时间都为同一个值,而不是我们预想当前执行时间。对于上面这种情况,建议用下面的方式实现:

from datetime import datetime 
 
def test2(t = None):
 if t is None:
  t = datetime.today()
 print t 
 
 
if __name__ == "__main__":
 test()
 test() 

以上这篇python中函数默认值使用注意点详解就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持来客网。

相关文章

  无相关信息