Nagios服务端check_nt 检查命令介绍


# 检查本次系统启动总时间

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v UPTIME


# 检查内存占用情况

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v MEMUSE -w 80 -c 90


# 检查客户端版本信息

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v CLIENTVERSION


# 检查5分钟内CPU占用情况

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v CPULOAD -w 80 -c 90 -l 5,80,90


# 检查磁盘C占用情况

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v USEDDISKSPACE -d SHOWALL -l C


# 检查服务状态

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v SERVICESTATE -l Spooler -d SHOWALL


# 检查进程状态

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v PROCSTATE -l spark.exe -d SHOWALL


# 查看所有进程列表

check_nt -H 192.168.1.121 -p 12489 -s 12345 -v INSTANCES -l process

相关链接